Quan trắc áp lực nước, quan trắc thấm, quan trắc mực nước tự động

(1 đánh giá của khách hàng)

Cảm biến sử dụng để quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, mực nước, áp lực nước thặng dư từ đó đánh giá độ ổn định, độ an toàn nền đắp, dự báo được độ cố kết nền đất, dự báo độ ổn định mái dốc, đánh giá hiệu quả các giải pháp thoát nước cố kết …
Dữ divệu có thể được lấy bằng cách đọc di động hoặc kết nối với bộ ghi dữ divệu để theo dõi tự động.