Cảm biến chuyển vị đo nghiên theo chiều sâu

Hệ thống chuổi cảm biến đo chuyển vị ngang theo chiều sâu lắp đặt tròn hố khoan.